Regulamin

Regulamin Internetowego Systemu Do Optymalizacji i Zamówień eRozrys §1 Dane identyfikujące podmiot prowadzący platformę internetową 1. Platforma internetowa działająca pod adresem erozrys.mebloforma.pl prowadzona jest przez spółkę Modro spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000288868. Niniejszy regulamin platformy internetowej, zwany będzie dalej „Regulaminem”. 2. Pozostałe informacje identyfikujące podmiot prowadzący platformę internetową erozrys.mebloforma.pl, spółkę Modro spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie, zwaną dalej „Modro”: a) adres siedziby Modro: Gniezno, ul. Wrzesińska 196, kod pocztowy: 62-200 Gniezno; b) adres poczty elektronicznej: dzial.handlowy@modro.pl c) numery telefonu, pod którymi klient może kontaktować się z Modro: tel. kom.604 425 395 tel. stacjo.61 424 83 10 d) NIP: 7842181193, REGON: 634269636. §2 Sposoby porozumiewania się z klientami. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy 1. Modro zastrzega możliwości porozumiewania się z klientami: a) za pośrednictwem poczty elektronicznej; b) za pośrednictwem telefonu; c) lub w formie listownej, przy wykorzystaniu poczty tradycyjnej. 3. Kontakt telefoniczny albo kontakt za pośrednictwem faksu/modemu wiąże się z powstaniem po stronie klientów kosztów telefonicznych. Wysokość kosztów telefonicznych określana jest według stawki danego operatora i nie jest wyższa niż stosowane zwykle stawki za korzystanie z tego środka porozumiewania się. §3 Sposoby i terminy zapłaty 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi optymalizacji wraz z zakupem materiałów: a) płatność gotówką przy odbiorze zamówionego materiału wraz z usługą optymalizacji bezpośrednio w kasie firmy Modro mieszczącej się pod adresem: Gniezno, ul. Wrzesińska 196, kod pocztowy: 62-200 Gniezno; b) płatność za pobraniem. W przypadku wybrania tej formy płatności, wszelkie należności za zamówione materiały wraz z usługą optymalizacji pobierać będzie kurier lub osoba dokonująca dostawy w ramach transportu własnego Modro; c) płatność przelewem na rachunek bankowy Modro prowadzony w BGŻ BNP Paribas S.A. Numer rachunku bankowego: 63175010190000000008270678 d) płatność w systemie PayU. 2. W zależności od wybranego przez klienta sposobu zapłaty, ustala się następujące terminy płatności za zamówione materiały wraz z usługą optymalizacji: a) w przypadku zapłaty gotówką bezpośrednio w kasie firmy Modro mieszczącej się w Gnieźnie, ul. Wrzesińska 196, kod pocztowy: 62-200 Gniezno – termin płatności wynosi 0 dni robocze licząc od dnia złożenia zamówienia. Przez dni robocze rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; b) w przypadku płatności za pobraniem – za zamówione materiały wraz z usługą optymalizacji klient zobowiązany będzie zapłacić w momencie dostawy przez kuriera lub osobę wskazaną w §3 pkt 1b) Regulaminu; c) w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Modro – termin płatność wynosi 14 dni licząc od dnia złożenia zamówienia; c) w przypadku płatności w systemie PayU – klient niezwłocznie po złożeniu zamówienia przekierowany zostanie na stronę internetową banku w celu zlecenia wpłaty on-line na rachunek bankowy Modro. 4. W związku ze składanym zamówieniem Modro nie będzie wymagać od klientów będących konsumentami żadnych kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych. §4 Zawarcie umowy 1. W ramach platformy internetowej erozrys.mebloforma.pl można składać zamówienia dotyczące zakupu usługi optymalizacji (cięcia i okleinowania płyt meblowych) wraz z materiałami podlegającymi obróbce oraz poprzez klikniecie ikonki „do koszyka” zbierać zamówienia w elektronicznym koszyku na zakupy. Wiążące dla Państwa zamówienie dochodzi do skutku dopiero wówczas, kiedy pomyślnie przeprowadzona zostanie przez Państwa procedura składania zamówień, w tym: a) podadzą Państwo, po uprzedniej rejestracji na platformie erozrys.mebloforma.pl, wszystkie dane niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z procedurą ich składania, w szczególności dane dotyczące sposobu płatności oraz sposobu dostawy; b) potwierdzą Państwo przyjęcie do wiadomości treści Regulaminu oraz informacji w zakresie (i) głównych cech zamówionych usług optymalizacji wraz z materiałem, (ii) łącznej ceny za zamówione usługi optymalizacji i materiały wraz z podatkami, a także (iii) opłat za dostarczenie zamówionych przez Państwa usług optymalizacji wraz z materiałami; c) klikną Państwo na ikonę „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, co oznacza potwierdzenie przez Państwa wiedzy o tym, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Do chwili naciśnięcia tej ikony można w każdej chwili zmienić zamówienie, jak również zmienić dane podane do zamówienia. Złożenie przez Państwa zamówienia w następstwie kliknięcia ikony „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne z zawarciem umowy zamówionych usług optymalizacji wraz z materiałem podlagającym optymalizacji. 2. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo drogą mailowa, na trwałym nośniku, wygenerowane automatycznie potwierdzenie otrzymania Państwa zamówienia. We wspomnianym wyżej potwierdzeniu wskazane będą szczegółowe dane Państwa zamówienia, jak również wskazana zostanie ponownie treść Regulaminu. Jeżeli w ramach składania zamówienia nie wydrukowali Państwo danych dotyczących zamówienia, jak również treści Regulaminu, doradzamy wydrukowanie i zachowanie tego e-maila (przesłanego potwierdzenia otrzymania zamówienia) w Państwa zasobach elektronicznych. Z naszej strony takie zachowanie w zasobach elektronicznych nie następuje. W przypadku, kiedy nie otrzymacie Państwo, z jakichkolwiek przyczyn, wygenerowanego automatycznie potwierdzenia otrzymania zamówienia obejmującego wymienione wyżej dokumenty, wówczas prosimy o niezwłoczny kontakt z Modro w celu ponownego przesłania do Państwa w formie elektronicznej niezbędnych dokumentów. 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe ze złożenia niewłaściwego zamówienia, a w szczególności skutki zamówienia innych materiałów/usług niż zamierzone przez klienta, podania niewłaściwej ilości sztuk, wskazania błędnego miejsca dostarczenia zamówienia. Ponadto, dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, klient odpowiada za wybrane materiały podlegające optymalizacji (płyty meblowe, obrzeża – okleiny i jej parametry, wymiary długości i szerokości formatki meblowej, ilość formatek meblowych, zgodność z usłojeniem, wskazanie krawędzi do okleinowania), a Modro nie jest uprawniony bądź zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji danych zawartych w złożonym przez klienta zamówieniu. §5 Sposób i termin dostawy materiałów podlegających optymalizacji 1. Zamówione przez klienta usługi optymalizacji wraz z materiałami podlegającymi optymalizacji, w zależności od jego wyboru, dostarczone zostaną w następujący sposób: a) za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym Modro, na adres wskazany przez klienta w treści złożonego zamówienia – w przypadku wybrania przez klienta opcji dostawy zamówionych materiałów podlegających optymalizacji przez kuriera lub transportem własnym Modro; b) bezpośrednio do kasy firmy Modro, na adres: Gniezno, ul. Wrzesińska 196, kod pocztowy: 62-200 Gniezno – w przypadku wybrania przez klienta opcji osobistego odbioru zamówionych materiałów podlegających optymalizacji z firmy Modro. 2. Wszelkie koszty związane z dostawą zamówionych materiałów podlegających optymalizacji podawane będą przez Modro przed ostatecznym złożeniem przez Państwa zamówienia, tj. przed kliknięciem ikony „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem kosztów dostawy wskazanych przez Modro. 3. Modro zobowiązuje się dostarczyć klientowi zamówione usługi wraz z materiałami podlegającymi optymalizacji: a) w terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia przez klienta zamówienia, w przypadku (i) zgody klienta (konsumenta) na realizację przez Modro zamówienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, osobistego ich odbioru przez klienta w firmie Modro lub w przypadku żądania ich dostarczenia za pobraniem przez firmę kurierską lub transport własny Modro; b) w terminie do 14 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu do odstąpienia przez klienta od umowy, w przypadku braku zgody klienta (konsumenta) na realizację przez Modro zamówienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,  osobistego ich odbioru przez klienta w firmie Modro lub w przypadku żądania ich dostarczenia za pobraniem przez firmę kurierską lub transport własny Modro; c) w terminie do 21 dni roboczych, licząc od dnia złożenia przez klienta zamówienia, w przypadku zgody klienta (konsumenta) na realizację przez Modro zamówienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, płatności w formie tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy Modro lub w przypadku płatności w systemie PayU d) w terminie do 21 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu do odstąpienia przez klienta od umowy, w przypadku braku zgody klienta (konsumenta) na realizację przez Modro zamówienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,  płatności w formie tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy Modro lub w przypadku (iii) płatności w systemie PayU 4. W przypadku niedostępności materiałów podlegających optymalizacji objętych zamówieniem w magazynie Modro lub u naszych dostawców i związanym z tym brakiem możliwości realizacji zamówienia, Modro niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni licząc od dnia złożenia zamówienia, poinformuje klienta o tej okoliczności drogą elektroniczną – wysyłając maila na adres mailowy podany przez klienta w toku składania zamówienia. W takim przypadku Modro zobowiązuje się do niezwłocznego zwrócenia klientowi uiszczonej przez niego ceny z tytułu złożonego zamówienia wraz z kosztami dostawy. Należny klientowi zwrot płatności Modro dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. §6 Ceny 1. Wszystkie ceny podane w na platformie internetowej erozrys.mebloforma.pl, każdorazowo zawierają obowiązujący podatek VAT. 2. Poza ceną usługi optymalizacji wraz z materiałami podlegającymi optymalizacji Modro dodatkowo pobierać będzie następującą opłatę z tytułu dostawy: a) dla zamówienia o wartości poniżej 3000 zł: - opłatę w wysokości 150 zł, w przypadku płatności za zamówione usługi na rachunek bankowy Modro; - opłatę w wysokości 200 zł, w przypadku płatności za pobraniem; b) dla zamówień o wartości powyżej 3000 zł: - opłatę w wysokości 0 zł, w przypadku płatności za zamówione usługi na rachunek bankowy Modro; - opłatę w wysokości 0 zł, w przypadku płatności za pobraniem. 3. W zależności od wyboru klienta, do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Akceptując treść Regulaminu i zgłaszając żądanie otrzymania faktury VAT klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną bez pieczątek i podpisów. 4. Wszystkie ceny podawane na platformie internetowej erozrys.mebloforma.pl są wiążące wyłącznie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem tej platformy. §7 Informacja o prawie odstąpienia przez konsumenta 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ma prawo odstąpić od złożonego zamówienia, zwanego dalej również „umową”, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach wskazanych w §7 oraz §8 Regulaminu. 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować spółkę Modro spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie, adres: ul. Wrzesińska 196, 62-200 Gniezno, numer telefonu: kom. 604 425 395 lub stacjo. 61 424 83 10 e-mail: biuro@modro.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: biuro@modro.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, jeżeli Modro wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Modro utraci prawo do odstąpienia od umowy. §8 Informacja o skutkach skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 2. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. §9 Procedura reklamacji 1. Modro zobowiązany jest do dostarczenia materiałów podlegających usłudze optymalizacji wolnych od wad. Modro ponosi odpowiedzialność względem klienta, jeżeli dostarczone materiały podlegające optymalizacji mają wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 2. Modro odpowiada za wadliwe materiały podlegające optymalizacji przez okres 2 lat licząc od dnia ich wydania klientowi. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest materiał używany, wówczas odpowiedzialność Modro z tytułu rękojmi ograniczona jest do roku licząc od dnia wydania tych materiałów kupującemu. 3. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady przez klienta. Jeżeli klient jest konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat licząc od dnia wydania konsumentowi materiałów podlegających optymalizacji. 4. W razie stwierdzenia przez klienta wad winien on o nich powiadomić Modro: a) w formie listownej, składając reklamację na następujący adres siedziby Modro: Gniezno, ul. Wrzesińska 196, 62-200 Gniezno; b) w formie elektronicznej, składając reklamację na następujący adres mailowy: dzial.handlowy@modro.pl c) lub w formie telefonicznej na następujący numer telefonu: kom. 604 425 395 lub stacjo. 61 424 83 10 . W takim przypadku Modro przekaże klientowi informacje o dalszych działaniach związanych z procedurą reklamacji. 5. W przypadku, kiedy klient składa reklamację z tytułu rękojmi, zobowiązany jest on sprecyzować swe roszczenia zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. zgłosić żądanie: a) naprawienia; b) wymiany materiałów na wolne od wad; c) obniżenia ceny; d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. 6. W celu umożliwienia szybszej diagnozy wady i realizacji danej reklamacji, klient powinien, w miarę możliwości, dołączyć do zgłoszenia reklamacyjnego: a) opis zauważonej usterki wraz z podanym opisem kiedy – w jakich okolicznościach – dana usterka występuje; b) paragon fiskalny lub inny dowód, za pomocą którego możliwe będzie ustalenie przez Modro takich okoliczności, jak data sprzedaży, nazwa i rodzaj sprzedawanego materiału podlegającego optymalizacji, a także jego cenę. 7. Modro rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia przez klienta będącego konsumentem. W przypadku braku odpowiedzi Modro w powyższym terminie, przyjmuje się, że Modro uznał reklamację klienta będącego konsumentem. O rozpatrzeniu reklamacji Modro informuje klienta w formie elektronicznej, przesyłając stosownego maila na adres wskazany przez klienta w zamówieniu lub telefonicznie. 8. W przypadku, gdy Modro podejmie decyzję o konieczności przesłania mu zakupionego materiału, klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy materiał do miejsca określonego w zamówieniu, a gdy takiego miejsca nie wskazano – do miejsca, w którym materiał został wydany. Materiał należy przesłać kompletny wraz ze wszelkimi otrzymanymi akcesoriami. 9. W razie uznania reklamacji za uzasadnioną koszty związane z reklamowanym materiałem ponosi Modro. W razie uznania reklamacji za nieuzasadnioną koszty z tym związane ponosi klient. §10 Gwarancja jakości 1. Jeżeli materiał podlegający optymalizacji sprzedawany na platformie internetowej erozrys.mebloforma.pl objęty jest gwarancją jakości stosowna informacja w tym zakresie znajduje się przy danym materiale zamawianym przez klienta. Informacja o udzieleniu gwarancji na dany materiał winna zawierać: a) zasadnicze postanowienia odnośnie tego, czy dany materiał w całości jest objęty gwarancją, czy tylko niektóre jego elementy; b) postanowienia odnoście do okresu udzielonej gwarancji. W przypadku, kiedy dokument gwarancji nie zawiera żadnych postanowień poza informacją, że materiał jest objęty gwarancją przyjmuje się, że materiał jest objęty gwarancją jako całość i okres tej gwarancji wynosi dwa lata od daty dostarczenia materiału. 2. Dokument gwarancji na dany materiał podlegający optymalizacji dostarczany będzie przez Modro klientowi wraz z zamówionym materiałem oraz fakturą VAT lub paragonem fiskalnym. 3. Do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji stosuje się odpowiednio postanowienia §9 Regulaminu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu. 4. Sklep rozpatruje roszczenia gwarancyjne niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od daty ich zgłoszenia. W sytuacji, jeśli rozpatrzenie roszczeń nie jest możliwe w terminie określonym powyżej, wówczas Modro informuje o tym klienta, wskazując jednocześnie nowy termin rozpatrzenia roszczeń. Termin ten nie może być dłuższy niż czas niezbędny do ustalenia zasadności roszczeń. 5. W ramach gwarancji Modro zobowiązany jest do usuwania wad lub usterek, w taki sposób aby materiał podlegający optymalizacji był w stanie nadającym się do użytku. 6. W przypadku, kiedy nie jest możliwe usunięcie wad lub usterek Modro może dostarczyć klientowi materiał wolny od wad lub też w sytuacji, gdy dostarczenie tego materiału nie jest możliwe lub wiązałoby się ze znaczną zwłoką, zwrócić klientowi uiszczoną przez niego cenę. 7. Koszty przesyłki w ramach uzasadnionych roszczeń gwarancyjnych ponosi sklep. §11 Dane osobowe 1. Modro jest administratorem danych osobowych w rozumieniu bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz chroni dane osobowe klientów. 2. Przekazywane przez klientów dane osobowe są przetwarzane przez Modro jako administratora tych danych. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu: a) realizacji złożonego przez klienta zamówienia, b) informowania klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez platformę internetową erozrys.mebloforma.pl (cele marketingowe); c) wysłania przez odpowiednie firmy opinii o usługach platformy internetowej erozrys.mebloforma.pl (dotyczy tylko danych niezbędnych do przekazania tej opinii). 3. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich kontrolowania oraz zmiany zgodnie z treścią bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Klientowi ponadto przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych w przypadku przekazywania jego danych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację Klienta. Ponadto klientowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym. 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdziecie Państwo w dokumencie o nazwie „Polityka Prywatności”, znajdującym się na stronie internetowej www.modro.pl , w zakładce polityka prywatności §12 Postanowienia końcowe 1. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie do umów (zamówień) zawartych z klientami po dniu 24 grudnia 2014 r. 2. Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu przed złożeniem zamówienia. Kliknięcie opcji "zgadzam się" oznacza, iż klient rozumie i akceptuje warunki Regulaminu. Kliknięcie opcji "nie zgadzam się" spowoduje uniemożliwienie składanie zamówień za pośrednictwem platformy internetowej erozrys.mebloforma.pl. 3. Modro nie jest związany postanowieniami kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 4. Modro nie przewiduje pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy klientem, a Modro będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe według bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 5. Regulamin może ulec zmianie jeżeli wymagać będą tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, zmiany organizacyjne, zmiany sposobu prowadzenia działalności, zmiany asortymentu itp. O treści zmian Regulaminu klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Modro na stronie www.mebloforma.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie treści zmienionego Regulaminu. 6. We wszystkich kwestiach nie uregulowanych w treści Regulaminu, związanych z zawieraniem umów pomiędzy klientem a Modro zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.